Kratek opis

Regiolab: Kratek opis

Čezmejna regija (Štajerska, Koroška in Gradiščanska na avstrijski strani in Gorenjska, Koroška, Savinjska, Osrednjeslovenska, Podravska in Pomurska regija na slovenski strani) vsebuje bogastvo razvojnih potencialov, institucij, znanja in idej, ki pa se razvijajo in uporabljajo neodvisno, vsekakor pa brez (trajnih) čezmejnih povezav, kar po eni strani ovira doseganje “kritične mase” za uspešno konkuriranje z velikimi regijami v globaliziranem svetu, po drugi strani pa vodi v podvajanje zmogljivosti in nastajanje potencialnih konfliktnih situacij. Čezmejno sodelovanje je potrebno spodbujati. Zainteresiranim podjetjem, institucijam in organizacijam je potrebno utreti pot do čezmejnih aktivnosti in jih podpreti s storitvami, ki bodo zmanjšale začetne stroške akterjev sodelovanja, povezane s pripravami in razvijanjem sodelovanja, na primer z iskanjem tržišča oziroma partnerjev, seznanjanjem s poslovnim okoljem in njegovimi institucijami na drugi strani meje, pridobivanjem manjkajočih znanj, zagotavljanjem lokacij za čezmejno poslovanje in podobne aktivnosti. V čezmejni regiji (z nekaj izjemami na avstrijski strani) trenutno ni institucij, ki bi skrbele za sistematično usklajevanje interesov in zagotavljanje storitev zainteresiranim akterjem na obeh straneh meje.

Ciljne skupine:

Projektni partnerji se v okviru predlaganega projekta osredotočajo na tri ciljne skupine, ki jih štejejo za ključne pri spodbujanju in podpiranju čezmejnega sodelovanja:

- Institucije znanja kot nosilce inovativnosti in tehnološkega razvoja ter oblikovalce poslovnega in podpornega okolja,
- Organizacije za izvajanje in zagotavljanj podpornih storitev,
- Regionalne razvojne organizacije, regionalne in lokalne uprave in druge deležnike, ki usmerjajo, spodbujajo, podpirajo in usklajujejo splošni regionalni razvoj.

Uporabniki projekta

Ključni uporabniki projekta so predvsem majhna in srednje velika podjetja (MSP), ki delujejo v čezmejni regiji in jih je na obeh straneh meje največ. Zaradi krize so se številna MSP srečala z zmanjšanim povpraševanjem. Iskanje novih trgov, prilagajanje proizvodov in storitev ter izboljšanje tehnološke opremljenosti so nujno potrebni, istočasno pa je na voljo vedno manj sredstev za naložbe, povezane z osvajanjem novih tržišč, nakupi tehnologije in izboljšanjem usposobljenosti in izobrazbe zaposlenih. V okviru projekta bodo partnerji razvijali nova in poskusili izboljšati obstoječa orodja za spodbujanje različnih oblik čezmejnega sodelovanja med podjetji ter med njimi in institucijami znanja. Orodja bodo pilotno uporabili v najmanj 300 podjetjih. Druge skupine uporabnikov so: institucije znanja, ki v projektu neposredno ne sodelujejo, posredniki znanja, podjetniški svetovalci, podporne institucije, združenja, zbornice, politični subjekti, nosilci odločitev, izvajalske organizacije s področja regionalnega razvoja ipd. Tem skupinam bo na voljo dostop do informacij in znanja, ki se bodo razvijali v okviru projekta.

Cilji:

Temeljni cilj projekta je vzpostavitev funkcionalnih platform za hitrejši in skladnejši razvoj celotne čezmejne regije Avstrije (še posebej Štajerske in Koroške) in Slovenije. To se implementira na podlagi spodbujanja inovativnosti in izkoriščanja skupnih in komplementarnih kompetenc ter izboljšanje čezmejnega (in širšega mednarodnega) sodelovanja med podjetji, institucijami znanja, razvojnimi organizacijami, podpornimi in regionalnimi organizacijami, političnimi in upravnimi organi in drugimi deležniki na lokalni, regionalni in nacionalni ravni z namenom povečanja konkurenčnosti čezmejne regije v mednarodnem merilu.


REGIOLAB.info